Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 55
Telangana 107
Arunachal Pradesh 11
Assam 98
Bihar 216
Chandigarh 2
Chhattisgarh 79
Delhi 11
Goa 4
Gujarat 347
Haryana 70
Himachal Pradesh 24
Jammu and Kashmir 45
Jharkhand 66
Karnataka 330
Kerala 34
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 196
Maharashtra 268
Manipur 1
Meghalaya 2
Nagaland 22
Odisha 40
Punjab 24
Rajasthan 128
Tamil Nadu 122
Tripura 14
Uttar Pradesh 425
Uttarakhand 37
West Bengal 30
Andhra Pradesh 33
Total 2,842