Loading
State Count Amount
Chhattisgarh 14 232000.00
Gujarat 18 1547299.00
Haryana 39 4203000.00
Himachal Pradesh 60 39951.00
Jammu and Kashmir 20 1427000.00
Jharkhand 1 30000.00
Karnataka 24 921650.00
Madhya Pradesh 36 3544236.00
Maharashtra 39 637480.00
Manipur 1 150.00
Odisha 99 2402400.00
Punjab 16 399441.00
Rajasthan 46 4958100.00
Tamil Nadu 35 594000.00
Uttar Pradesh 79 3390027.00
Uttarakhand 71 1579998.00
Andhra Pradesh 40 3988998.00
Total Amount 638 2,98,95,730.00