Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 7676371
Assam 866828
Chhattisgarh 7983641
Gujarat 54902051
Haryana 5160091
Himachal Pradesh 58882
Jammu and Kashmir 2151302
Karnataka 26272112
Kerala 20351289
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 30586073
Meghalaya 2493
Odisha 1807431
Puducherry 84
Punjab 15144078
Rajasthan 7695715
Tamil Nadu 41049588
Uttar Pradesh 11562390
Uttarakhand 374649
West Bengal 3721792
Andhra Pradesh 28658042