Loading
State Count
15
Telangana 3050
Arunachal Pradesh 156
Assam 6471
Bihar 6996
Chhattisgarh 4274
Dadra and Nagar Haveli 13
Daman 7
Delhi 1
Goa 187
Gujarat 13346
Haryana 4892
Himachal Pradesh 6165
Jammu and Kashmir 3100
Jharkhand 2769
Karnataka 21324
Kerala 3155
Madhya Pradesh 6434
Maharashtra 9627
Manipur 328
Meghalaya 166
Mizoram 117
Nagaland 133
Odisha 8376
Puducherry 33
Punjab 5473
Rajasthan 12940
Sikkim 472
Tamil Nadu 9659
Tripura 463
Uttar Pradesh 17579
Uttarakhand 2408
West Bengal 7076
Andhra Pradesh 10602
Ladakh 168
Total 1,67,975