Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 55
Telangana 102
Arunachal Pradesh 11
Assam 98
Bihar 210
Chandigarh 2
Chhattisgarh 77
Delhi 11
Goa 4
Gujarat 347
Haryana 69
Himachal Pradesh 24
Jammu and Kashmir 42
Jharkhand 63
Karnataka 329
Kerala 30
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 192
Maharashtra 265
Manipur 1
Meghalaya 2
Nagaland 22
Odisha 39
Punjab 20
Rajasthan 127
Tamil Nadu 121
Tripura 14
Uttar Pradesh 416
Uttarakhand 36
West Bengal 29
Andhra Pradesh 32
Total 2,791