Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 55
Telangana 105
Arunachal Pradesh 11
Assam 98
Bihar 212
Chandigarh 2
Chhattisgarh 77
Delhi 11
Goa 4
Gujarat 347
Haryana 69
Himachal Pradesh 24
Jammu and Kashmir 44
Jharkhand 65
Karnataka 329
Kerala 31
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 193
Maharashtra 268
Manipur 1
Meghalaya 2
Nagaland 22
Odisha 39
Punjab 21
Rajasthan 127
Tamil Nadu 121
Tripura 14
Uttar Pradesh 421
Uttarakhand 36
West Bengal 30
Andhra Pradesh 32
Total 2,812