Loading
State Count Amount
Chhattisgarh 14 232000.00
Gujarat 18 1547299.00
Haryana 39 4203000.00
Himachal Pradesh 60 39951.00
Jammu and Kashmir 20 1427000.00
Jharkhand 1 30000.00
Karnataka 24 921650.00
Madhya Pradesh 36 3544236.00
Maharashtra 39 637480.00
Odisha 99 2402400.00
Punjab 16 399441.00
Rajasthan 46 4958100.00
Tamil Nadu 35 594000.00
Uttar Pradesh 78 3220027.00
Uttarakhand 71 1579998.00
Andhra Pradesh 40 3988998.00
Total Amount 636 2,97,25,580.00