Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 7676371
Assam 866828
Chhattisgarh 6771549
Gujarat 50631669
Haryana 5160091
Himachal Pradesh 58882
Jammu and Kashmir 1975471
Karnataka 26272112
Kerala 16699925
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 30586073
Meghalaya 2493
Odisha 1807431
Puducherry 84
Punjab 15144078
Rajasthan 7695715
Tamil Nadu 38685544
Uttar Pradesh 11562390
Uttarakhand 374649
West Bengal 3721792
Andhra Pradesh 26715745